เกิดเกตุ พ.; ขันเขตต์ ส. . .; จิรจริต ว. . .; แววศักดิ์ จ. . . การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในรอบปี ด้วยการกำหนดทิศรอลม ของกังหันลมจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทิศลม. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 49–60, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/185635. Acesso em: 5 ก.ค. 2022.