วโรรส ว.; ขอขจายเกียรติ พ.; แก้ววินัด น. รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบสองชนิดจากแหล่งเดียวของร้านกาแฟ : กรณีศึกษา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 9, n. 1, p. 133–146, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183426. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.