มิตรวงศ์ ห. วงจรสะท้อนกระแสคลาสเอบีที่ทำงานภายใต้ไฟเลี้ยงต่ำ โดยใช้เทคนิคขาเกตเสมือนลอยตัว. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 9, n. 1, p. 83–96, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183421. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.