ทัตทวี ส.; มณีศรี ธ.; วังฆนานนท์ ว. ตัวแบบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 9, n. 1, p. 55–67, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183418. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.