มงคล ช. . .; ปิ่นทอง จ. . .; ประทีปชนะชัย ศ.; ก๋าคำ ภ. . .; เนื่องจำนงค์ ป. การวิเคราะห์การขึ้นรูปลึกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 1–11, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/182772. Acesso em: 14 ส.ค. 2022.