ปัญญาวิชัย พ.; โสมณวัฒน์ ว. การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 63–75, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/178778. Acesso em: 7 ก.ค. 2022.