ปัญญาวิชัยพ.; โสมณวัฒน์ว. การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, v. 10, n. 1, p. 63-75, 27 เม.ย. 2020.