สุพัฒน์ธนานนท์ น. การวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์: กรณีศึกษาการขนส่งขาเข้า. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 10, n. 1, p. 85–97, 2020. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/172421. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.