หนูสุวรรณเ.; เมืองประทับจ.; ขจรกสิรัตน์ศ. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, v. 11, n. 1, p. 1-14, 1 มิ.ย. 2021.