วีรานุกูล ป.; ชูสิทธิ์ ผ.; บุญโตสิตระกูล ก.; สุวีโร ก. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนบ้านสุกร. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 8, n. 2, p. 13–24, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/163450. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.