พิศสุวรรณ พ.; สุวรรณ ป.; เส้งตี้ ย.; คงสง พ. อิทธิพลการชุบผิวแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยวิธีแพ็คคาร์บูไรซิ่ง โดยใช้ผงถ่านไม้โกงกาง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 8, n. 2, p. 1–12, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/163427. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.