สุทธิสนธ์ ธ. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 8, n. 1, p. 151–163, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131396. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.