กนกพิชญ์กุล เ.; อารีราษฎร์ ธ.; แสนราช จ. การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 8, n. 1, p. 37–48, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131304. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.