มาลี อ. การวิจัยเนื้อดินบ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 7, n. 2, p. 234–244, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106851. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.