มะโนธรรม อ. ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 7, n. 2, p. 175–193, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106843. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.