ศิลาโชติ ณ.; มณีศรี ธ. ตัวแบบการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 7, n. 2, p. 146–159, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106835. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.