บุญปาลวงศ์ ม. การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 7, n. 2, p. 96–116, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106822. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.