(1)
กาญจนาภรณ์ ว. อิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของอนุภาคใน ฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น. J of Ind. Tech. UBRU 2017, 7, 197-210.