(1)
กองทรัพย์ ภ.; กองทรัพย์ น. การจําลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข่าวฮางงอก. J of Ind. Tech. UBRU 2017, 7, 106-122.