(1)
จูมจี ร.; บุรีเลิศ อ.; ส่งเสริม น.; เทพพิทักษ์ เ. การศึกษาผลการจัดการด้านการยศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา. J of Ind. Tech. UBRU 2017, 7, 92-105.