(1)
ภูตะลุน ท.; อารีราษฎร์ ว.; อารีราษฎร์ ธ.; ดวงชาทม ส. การศึกษาผลการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต. J of Ind. Tech. UBRU 2017, 7, 75-91.