(1)
โภคทรัพย์ ท.; อารีราษฎร์ ธ.; จินโจ ส.; พรหมสาขา ณ สกลนคร เ. การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา. J of Ind. Tech. UBRU 2017, 6, 145-165.