(1)
ทองเทพ ส.; ตังควนิช ส. การศึกษาสมบัติการต้านจุลชีพของผ้าเส้นใยกล้วยย้อมสีจากขมิ้นผง. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 6, 194-206.