(1)
ใจปันทา เ.; อารีราษฎร์ ว.; อารีราษฎร์ ธ. การส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 6, 59-72.