(1)
พิมพิมูล อ.; เทียนทอง ม.; นิตย์สุวัฒน์ ส. การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 3, 53-64.