(1)
ด่านตระกูล ส.; ลิคะสิริ จ. ขั้นตอนวิธีและขอบเขตค่าคลาดเคลื่อนของการลดขนาดปัญหาการจัดสรรโรงงานและ กรณีศึกษาระบบการจัดการขยะในเมืองเชียงใหม่. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 3, 41-51.