(1)
แช่มเล็ก พ.; เนียมมณี พ. การประเมินประสิทธิภาพตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 3, 21-32.