(1)
บ้งชมโพธิ์ ม.; ศิริวงศ์ พ.; สุกใส ช. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 4, 110-119.