(1)
ศรีคำ จ.; สืบนุการณ์ ส.; โสมณวัฒน์ ว.; ยศรักษา ภ.; แก้วล้วน เ.; ไชยษา บ. การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาการออกแบบผังบริเวณบึงหนองช้างเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวของจังหวัดอุบลราชธานี. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 4, 79-94.