(1)
โกษาพันธุ ป. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 4, 61-66.