(1)
เกษมเศรษฐ์ ช.; ปริญญาเมธี ศ.; สกุลศึกษาดี ธ. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 4, 12-26.