(1)
พันโท อ.; เทียนทอง ม. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 4, 1-11.