(1)
ศรีคําแท้ ส.; ประดับพงศ์ ส. การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 4, 125-137.