(1)
ลาพันธ์ ล.; ท่าโพธิ์ ร. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 4, 48-60.