(1)
พิมพบุตร ช. การออกแบบและพัฒนาเศษหนังเทียมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 5, 183-192.