(1)
ดวงบุบผา ส.; สุกใส ช. การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 5, 135-148.