(1)
โชคณัติ พ.; สุภักดี ก.; ปิตาคะโส ร. วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 5, 46-58.