(1)
วงษ์ชวลิตกุล บ.; ปราชญ์ปรีชา ท.; วงษ์ชวลิตกุล ส. ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ในทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 5, 173-192.