(1)
นวลมีศรี ส. การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบผสมผสาน. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 5, 159-172.