(1)
กลิ่นถาวร ส.; จันทร์สว่าง เ.; อารีราษฎร์ ว. การใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และเทคนิคพี่เลี้ยง. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 5, 145-158.