(1)
นิยมรัตน์ ฤ. การพัฒนาดินแดงท้องถิ่นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องโต๊ะอาหาร. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 5, 52-71.