(1)
ลุมชะเนาว์ ว. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง. J of Ind. Tech. UBRU 2016, 5, 11-25.