(1)
เชื่อดี ฉ. .; เกรียงกรกฎ ป.; เกรียงกรกฎ น. อัลกอริทึมวิวัฒนาการผลต่างที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบหลายคลังสินค้า: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา. J of Ind. Tech. UBRU 2023, 13, 111-123.