(1)
เทนอิสสระ น.; สุขุมพันธ์ ส. การอบแห้งสมุนไพรดีปลีที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ. J of Ind. Tech. UBRU 2023, 13, 125-138.