(1)
อนันต์สุวรรณชัย ส.; ขอขจายเกียรติ พ. รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัสดุหลายชนิดจากแหล่งเดียวของร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา. J of Ind. Tech. UBRU 2023, 13, 125-137.