(1)
โปณะทอง บ. ภ.; แก้วกอง เ. .; ราชภักดี พ. .; พิมพา ฉ. . การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช. J of Ind. Tech. UBRU 2023, 13, 97-110.