(1)
ทองคุปต์ ว.; พรหมแก้ว ก.; หลีเหล็ม พ.; มะยะเฉี่ยว ป. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง. J of Ind. Tech. UBRU 2023, 13, 1-14.