(1)
หมู่หมื่นศรี น.; สร้อยทอง ป.; อุปพงษ์ ณ. . การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพสีใบยาสูบด้วยการประมวลผลภาพ. J of Ind. Tech. UBRU 2022, 12, 29-41.