(1)
ใคร่ครวญ ก.; แซ่ตั้ง อ.; เทนอิสสระ ส.; ทองชัย น.; เจตินัย ก. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 121-131.