(1)
ดอกดวง ก. . .; โททำ บ. . .; โกษาพันธุ์ ป. . . การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี. J of Ind. Tech. UBRU 2021, 11, 53-65.